فصل انتظار شهرستان کردکوی icon
سوغاتی سنگ بیاورید ... - فصل انتظار شهرستان کردکوی
به یقین بدانید که خدا بنده‏اش را هر چند چاره‏اندیشى‏اش نیرومند بود و جستجویش به نهایت و قوى در ترفند بیش از آنچه در ذکر حکیم براى او نگاشته مقرر نداشته ، و بنده ناتوان و اندک حیله را منع نفرماید که در پى آنچه او را مقرر است برآید ، و آن که این داند و کار بر وفق آن راند ، از همه مردم آسوده‏تر بود و سود بیشتر برد ، و آن که آن را واگذارد و بدان یقین نیارد دل مشغولى‏اش بسیار است و بیشتر از همه زیانبار ، و بسا نعمت خوار که به نعمت فریب خورد و سرانجام گرفتار گردد ، و بسا مبتلا که خدایش بیازماید تا بدو نعمتى عطا فرماید . پس اى سود خواهنده سپاس افزون کن و شتاب کمتر ، و بیش از آنچه تو را روزى است انتظار مبر [نهج البلاغه]

سوغاتی سنگ بیاورید ...»
یکشنبه 91 آبان 7 ساعت 9:47 عصر

سنگهای بیابان عربستان تمامی ندارد؛ هر سال هزاران حاجی، هزاران سنگ و هزاران شیطانی که باید دور شوند از این انسانهای سفید پوش.
گفته ام برایم سوغاتی سنگ بیاورند، هفت سنگِ ریز؛ گاهی وقتها لازم میشود!
وقتی چشمهایم بازیگوش میشوند، وقتی فکرم به هر جایی سرک میکشد، وقتی لباسم برای دیگران مایه ی دردسر میشود، وقتی حرفهایم از دیگران سلب آرامش میکند و و و و.

خدایا دلم برای لباسهای سفیدم تنگ شده....
عید قربان مبارک    • کلمات کلیدی :

  • نوشته شده توسط :مهدیانی::نظرات دیگران [ نظر]