فصل انتظار شهرستان کردکوی icon
دوست،دوستخوب،امام صادق دوست خوب - فصل انتظار شهرستان کردکوی
دانش فراگیرید ؛ چرا که در تنهایی، همدم و در غربت، همره و در خلوت، هم صحبت است . [امام علی علیه السلام]